Một nền văn hóa hợp tác trong trường học sẽ cải thiện và thúc đẩy cơ hội học tập cho mọi người. Với việc hợp tác và làm việc nhóm, các thành viên trong một trường học có thể cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là mang đến một nền giáo dục tốt hơn cho tất cả học sinh.

Việc hợp tác là điều tuyệt vời để đảm bảo phát triển các chương trình toàn diện, hiệu quả, thay đổi thực tiễn giảng dạy và cải thiện kết quả của học sinh. Những thay đổi này đòi hỏi một nền văn hóa trường học, trong đó chú trọng đến văn hóa hợp tác với tất cả các giáo viên, cung cấp các chương trình đào tạo, phát triển chuyên môn chất lượng cao và năng lực lãnh đạo trong trường. Các nhà tâm lý học, cố vấn, nhà giáo dục đặc biệt và các chuyên gia khác sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình cải tiến hoạt động của trường học. Hệ thống học tập hợp tác là phương tiện hiệu quả để tạo ra một nền văn hóa trường học cho phép chúng ta hướng đến những mục tiêu cao và xa hơn.

Các trường học có thể theo các chiến lược nhất định để xây dựng văn hóa hợp tác và phát triển cải thiện kết quả học tập của học sinh:

  1. Lãnh đạo trao quyền

Bản chất của lãnh đạo trao quyền là một khái niệm mới đối với hầu hết các trường học. Trong một trường học cacs quyết định không phải do một cá nhân đưa ra, mà bởi một nhóm các cá nhân làm việc cùng nhau vì lợi ích của trường. Những cuộc đối thoại này là yếu tố cốt lõi của lãnh đạo trao quyền. Với tư cách là hiệu trưởng của trường, việc trao quyền cho giáo viên và nhân viên nhà trường chia sẻ trách nhiệm cho quá trình ra quyết định.

Lãnh đạo trao quyền có thể bao gồm việc tin tưởng, giao phó trách nhiệm cho những người có khả năng lãnh đạo trong quá trình thay đổi trường học, thay đổi chương trình giảng dạy, phát triển các kỹ năng cơ bản, quản lý hành vi trong lớp học và trường học và các lĩnh vực khác. Hiệu trưởng hỗ trợ sự phát triển của lãnh đạo trao quyền bằng cách phân chia trách nhiệm, quyền lợi và các giới hạn một cách rõ ràng và trao quyền cho họ trong quá trình ra quyết định.

  1. Hỗ trợ văn hóa hợp tác

Thật hữu ích khi tạo ra một văn hóa hợp tác để thiết lập các mục tiêu cụ thể mà toàn bộ nhà trường cùng nhau hướng tới. Vì các mục tiêu này đang được giải quyết, một hiệu trưởng có thể trình bày mức độ mà học sinh khuyết tật được đưa vào các lớp học và kết quả học tập cho những học sinh này. Sau khi thảo luận về dữ liệu này với giáo viên, hiệu trưởng sau đó trao quyền cho giáo viên hợp tác để xác định mục tiêu cải thiện kết quả của học sinh và sau đó xác định cách thức để đạt được các mục tiêu này. Bằng cách hợp tác làm việc với giáo viên để xác định các mục tiêu này, hiệu trưởng không chỉ là hình mẫu cho sự hợp tác mà còn trao quyền cho giáo viên trong quá trình ra quyết định.

  1. Đảm bảo sự gắn kết

Trách nhiệm chính của hiệu trưởng trong một trường học có văn hóa hợp tác là đưa ra các phương hướng và sự gắn kết trong việc ra quyết định. Điều này đảm bảo rằng các quyết định của trường được tham gia bởi các giáo viên. Quá trình này đơn giản, dễ quản lý và tập trung vào việc ra quyết định giúp cải thiện thực tiễn giảng dạy và kết quả của học sinh. Điều quan trọng là tập trung vào các mục tiêu được thiết lập và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Tính nhất quán của các quyết định sẽ cho phép có nhiều thời gian và nguồn lực hơn để tập trung vào các hoạt động phát triển chuyên môn cho giáo viên.

  1. Xây dựng năng lực trường học

Năng lực trường học đề cập đến cơ sở hạ tầng và các nguồn lực có sẵn trong trường để giải quyết nhu cầu của học sinh. Năng lực bao gồm các yếu tố cụ thể và hữu hình như tài chính, nhân sự và lập kế hoạch cũng như các yếu tố vô hình như văn hóa trường học và tầm nhìn. Một vai trò quan trọng của hiệu trưởng và các nhà lãnh đạo khác trong các cải cách hợp tác là xây dựng năng lực trường học để giải quyết nhu cầu của học sinh. Tài liệu và tài nguyên, vai trò và trách nhiệm nghề nghiệp, quy trình và thời gian biểu là một số thành phần của cơ sở hạ tầng trường học. Thay đổi cơ sở hạ tầng để hỗ trợ thay đổi trong thực giảng dạy trong lớp học. Điều này đặc biệt quan trọng khi các nhà giáo dục xây dựng và phát triển các chương trình hòa nhập.

Với một đội ngũ lãnh đạo mạnh mẽ sẵn sàng làm việc cùng nhau, các trường có thể thấy sự cải thiện trong thực tiễn giảng dạy và kết quả học tập của học sinh. Một trường học có thể phục vụ học sinh của mình bằng cách dẫn dắt học sinh một cách hiệu quả và mạch lạc hướng tới việc học tập tốt hơn.

https://thuviengiangday.com dịch

k12teacherstaffdevelopment.com